Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest ono wszechobecne w naszym życiu. Obejmuje m.in. przygotowanie umów oraz innych czynności związane z kupnem domu lub sprzedażą różnych przedmiotów.

Do spraw regulowanych przez prawo cywilne, należy także m.in. udział w negocjacjach lub mediacjach, a także sporządzanie apelacji, skarg i zażaleń od orzeczeń Sądów Cywilnych. Ta gałąź prawa prywatnego pozwala na porozumiewanie się osób fizycznych i podmiotów publicznych na tle majątkowym.

W ramach świadczonych usług, którymi się zajmuję wchodzą m.in.:

  • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
  • przygotowanie pozwów o zapłatę, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, sprzeciwu od wyroku zaocznego,
  • sporządzanie środków odwoławczych w tym m.in. apelacji w sprawach cywilnych, zażaleń, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego,
  • reprezentowanie przed sądem w sprawach cywilnych,
  • udział w negocjacjach,
  • udzielanie porad prawnych,
  • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Życie pokazuje, że pomoc prawnika w sprawach cywilnych jest potrzebna również w innych, nietypowych sprawach, które nie są wyżej wymienione. W tym zakresie również służę pomocą w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania.