Oferta mojej kancelarii jest także skierowana do Klientów prowadzących własną działalność gospodarczą, pracodawców, pracowników. W ramach usług prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych świadczę pomoc przy odwołaniu od decyzji ZUS w sprawie rent lub emerytur.

Oferuję sporządzenie umowy o pracę dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających osoby fizyczne. Oferuję również pomoc przy sporządzeniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę w sytuacji niespodziewanego stracenia stanowiska w miejscu zatrudnienia.

Na pomoc prawną z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych składają się:

  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy zarówno dla pracodawców, jak i pracowników,
  • sporządzanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę (w tym dodatkowych postanowień, jak zakaz konkurencji), aneksów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • reprezentowanie w sprawach związanych z prawem pracy w tym m.in.: o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy; wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, mobbing, zakazie konkurencji,
  • sporządzenie odwołań od decyzji ZUS z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w tym w szczególności rent i emerytur.